top of page

Wasahallen blev naturligt effektiv


Wasahallen i Filipstad byggdes 1989 och hade från början R22 som köldmedium vilket senare konverterades till R404A. Anläggningen hade en viss värmeåtervinning och elanvändningen låg årligen på cirka 800 MWh i snitt för att hålla den 3 570 m2 stora anläggningen med värme och varmvatten. Utöver arenarummets 2 600 m2 finns 970 m2 värmda ytor såsom omklädningsrum, kafeteria, verkstad och klubbrum.EKA genomförde en inventering under hösten 2017 och föreslog en övergripande uppgradering för att bli kvitt det miljöfarliga köldmediet och för att kunna spara på driftkostnaderna. Åtgärdsplanen innehöll i huvudsak; nytt CO2-kylsystem med VåV, anslutning av hela byggnadens värmesystem till VåV, byte av köldbärare, nytt avfuktningsaggregat samt ett helt nytt styr-/övervakningssystem. Utöver detta skrotades en gammal oljepanna, en elpanna togs bort och några mindre tidigare direktelvärmda utrymmen försågs med vattenburen värme.

Före renovering


Förutom att ta fram åtgärdspaketet så gjorde EKA även en energi- och lönsamhetsberäkning som låg till grund för beställarens investeringsbeslut. Energibesparingen beräknades till intervallet 35-40 procent vilket motsvarar en energianvändning av cirka 480 MWh per säsong. Detta kan jämföras med tidigare cirka 800 MWh vilket inkluderar ”the big five”, det vill säga alla de väsentliga energisystemen (kyla, värme, avfuktning, belysning och ventilation).


Efter renovering


Ombyggnationen genomfördes under 2018 och var klar lagom till säsongsstart samma år. Idag har de nya systemen var i drift i två säsonger och är halvvägs in på den tredje. Nu kyler och värmer ett koldioxidkylsystem anläggningen med en marginell spets från el. Köldbäraren är bytt till ammoniakvatten vilket halverar elanvändningen till köldbärarpumpen. Avfuktningen görs med återvunnen värme och luften distribueras i nya textilkanaler. Utrymmen som tidigare saknade värme eller värmdes med direktel får idag värme från återvinningssystemet. Anläggningens olika delar kan idag styras och övervakas på distans samt att process- och energidata sparas för uppföljning. Det är kort sagt en modern anläggning.


Nyligen har en sammanställning gjorts över driften de två första säsongerna, med det nya systemet, och jämförts med tiden före ombyggnationen. Referensperioden beräknas som ett medelvärde för de tre säsongerna innan ombyggnationen och jämfört med medelvärdet av de två senaste säsongerna kan man se en minskning på 39.2 procent. I praktiken betyder det att energianvändningen minskat med cirka 340 MWh och ligger nu på runt 460 MWh på säsongsbasis. Omräknat till månadsbasis betyder det att den totala energianvändningen ligger i intervallet 50-70 MWh per månad beroende på omgivningstemperatur. Slutligen kan konstateras att den verkliga besparingen stämmer väl med den beräkning som gjordes innan projektet genomfördes. Att det sen också blev en lägre investeringskostnad än beräknat gör inte saken sämre!“Naturally energy efficient by EKA!”

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page